Právo SK

Účastníkmi konania o výklad …

Účastníkmi konania o výklad ústavným zákonov sú navrhovateľ a štátny orgán, ktorý si podľa navrhovateľa nesprávne vykladá predmet výkladu /odporca/.Aktívnu procesnú legitimáciu na podanie takéhoto návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov majú:–...

V konaní o výklad ústavných zákonov …

V konaní o výklad ústavných zákonov vec prerokúva a rozhoduje senát ústavného súdu na neverejnom zasadnutí. Senát rozhoduje o výklade ústavných zákonov uznesením aj v prípade, že návrhu vyhovuje, resp. ak prijíma výklad. Vo...

Konanie o výklade

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov podľa čl. 128 Ústavy SR, ak je vec sporná. Rozsudok vyhlasuje sa v Zbierke zákonov SR, čím je daná jeho všeobecná záväznosť. Účelom konania o výklad...

Vec je sporná vtedy, …

Vec je sporná vtedy, ak navrhovateľ tvrdí, že existuje taká interpretácia ústavného zákona, ktorá je v rozpore s výkladom a výsledkami tohto výkladu v ústavnej praxi. Spor sa musí týkať nielen výkladu ústavného zákona,...

Pre pozastavenie účinnosti stačí …

Pre pozastavenie účinnosti stačí naplnenie jednej podmienky. Návrh na pozastavenie môže podať aj účastník konania, musí však tento návrh obsahovať konkretizáciu a spôsob ohrozenia. O tomto návrhu ústavný súd rozhodne bez zbytočného odkladu. Ústavný...

Stratou účinnosti, …

Stratou účinnosti, prípadne platnosti právnych predpisov na základe nálezu Ústavného súdu sa neobnovuje platnosť právnych predpisov nimi zrušených; ak však išlo len o ich zmenu alebo o doplnenie, platí skorší právny predpis v znení...

O súlade zákonov a nariadení vlády, …

O súlade zákonov a nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy rozhoduje ústavný súd vždy, keď dostane návrh od oprávneného subjektu. O súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej...

K týmto patria:

– označenie právneho predpisu, ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily sa namieta, s vyjadrením, čo navrhovateľ napáda právny predpis v celom rozsahu alebo jeho časti, príp. v jednotlivom ustanovení,– označenie právneho predpisu...