Právo SK

čl. 13 ods. 1

čl. 13 ods. 1 – Povinnosti možno ukladaťa/ zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,b/ medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7. ods. 4, ktorá priamo zakladaná práva...

Publikáciou nadobúda platnosť.

platnosť a účinnosť –– dostupnosť zákaz retroaktivity – zákaz spätnej účinnosti právnej normy – v niektorých prípadoch je tolerovaná – reštitučné zákony -právny predpis nemôže stanoviť, že niečo malo byť, iba je alebo bude.pravá...

Legislatívno politické princípy tvorby práva

primeranosť a vhodnosť práva – v spoločnosti musia vzniknúť podmienky na prijatie práv. úpravy, nesmie neprimerane zasahovať k adresátom, či je to v danom čase vhodné, aby sa určitá vec právne upravila,– medze a...

Stabilita a dynamika práva

– právo má byť maximálne stabilné – práva istota, právo má byť dostatočne dynamické – reagovať na spoločenský vývoj a prispievať k jeho modelovaniu– Predpoklad efektívnosti pr. Predpisov– požiadavky, aby zmeny neboli náhodilé– adekvátnosť...

čl. 2 ods. 3 – každý môže konať, …

čl. 2 ods. 3 – každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.V piatej hlave ústavy – Zákonodarná moc – dominuje Národná rada SR...

Normotvorba

normotvorba – tvorba akýchkoľvek noriem v spoločnosti – t. j. nielen právnych, ale aj noriem etických, spoločenských, ekonomických, športových a pod.tvorba práva – tvorba právnych noriem vôbec a to právapísaného /zákonného/ – tvorba v...

Právny poriadok

– hierarchicky usporiadaný súbor právnych predpisov– objektívne právo – platné právo – právo dané štátom, vyjadrené v štátom stanovenej forme, či v prameňoch práva.– pravidlo vnútornej nerozpornosti – spočíva v tom, že právne normy...

Dekriptívne vety /výrokové vety/

– dekriptívne vety /výrokové vety/ – výroky – ustanovujú, opisujú to, čo je alebo bolo. Možno ich hodnotiť ako pravdivíé alebo nepravdivé.regulatívnosť – pravidlo má regulačnú stránkuprávna záväznosť – je právne záväzné vo formalizovanej...

Priame – nastupuje v prípade, …

priame – nastupuje v prípade, ak nepriame donútenie, vrátane uloženia sekundárnej povinnosti súdnym súdnym či správnym rozhodnutím nenašlo priaznivú odozvu u povinnostného subjektu, ktorá by sa prejavila dobrovoľným plnením. Formy priame donútenia napr. sakcia...