Právo SK

Dispozícia

dispozícia – je vlastným pravidlo správania, normatívnou časťou – jadrom právnej normy. Vyjadruje to, čo má byť. Stanovuje oprávnenia a právne povinnosti, ktoré nastupujú, ak nastali skutočnosti uvedené v hypotéze úmôže byť vyjadrená zákazom,...

Vyhlásenie a publikácia

– vyhlásenie a publikácia – je predpokladom vzniku platnosti a účinnosti – dosiahnutie legislatívneho cieľa. Uskutočňuje sa tzv. formálna publikácia – t. j. právne predpisy sa publikujú v úradnej zbierke štátu – u nás...

Základné pojmy tvorby práva

Právna normaVšeobecné záväzné pravidlo ľudského správania, ktoré je ustanovené alebo uznané štátom vo vopred právom určenej forme, a ktorého zachovanie je vynútiteľné štátnou mocou. Je základným elementom právneho systému.Predmetom PN – je ľudské chovanieObsahom...

Na vrchole súdneho systému bol …

Na vrchole súdneho systému bol Najvyšší odvolací súd, zložený z 3 profesionálnych a 2 ľudových sudcov. Tento pravidelný súdny systém dopĺňal Vysoký súdny dvor, ktorý sa zaoberal prípadmi porušenia štátnej bezpečnosti, Zvláštny súd pre...

83. Vplyv nezávislosti afrických štátov na vývoj práva

Evolúcia práva bola nevyhnutná pre obyvateľstvo Afriky. V Afrike vzniklo za historicky časove krátky úsek viac ako 40 nezávislých štátov, štáty a ich obyvateľstvo sa musia vyrovnať nielen s ekonomickou zaostalosťou, ale aj s...

84. Súdna organizácia v afrických štátoch

Súdna organizácia za kolonializmu bola nasledujúca : existovali súdy, ktoré aplikovali obyčajové právo a súdy, ktoré aplikovali súčasné právo. V krajinách sa uskutočnila reforma v oblasti súdnej organizácie – domorodé súdy sa v rámci...

Nové právne inštitúty v trestnom, …

Nové právne inštitúty v trestnom, obchodnom práve a výkone štátnej správy, dedičské právo a pozemkové právo :– vlastnícke právo – základom úprava vzťahov k pôdea) dispozičné právo – hlava spoločenstva, rada starších, všetci členovia...

Obyčajové právo Afriky nepozná …

Obyčajové právo Afriky nepozná delenie práva na verejné a súkromné, nerobí diferenciáciu medzi trestným a civilným právom. Je vlastne súborom početných životných pravidiel, ktorým sa členovia jednej skupiny dobrovoľne podrobujú alebo súhrnom nepísaných právnych...

Francúzi sa pokúsili napr.

Francúzi sa pokúsili napr. v Západnej Afrike pomocou rôznych opatrení oslobodiť jednotlivé osoby od určitého druhu nevoľníckych prác alebo vylepšiť právne postavenie žien » Mandel-dekrétu 1939 a Jaguinot-dekrétu 1951.Britské koloniálne súdu vy vzťahu k...

80. Europeizácia japonského práva a súčasnosť

Japonsko prešlo od r. 1868 podstatnými zmenami. V r. 1868 boli vytvorené ústredné orgány novej vlády, bola zriadená štátna rada a bolo vidieť, že sa realizuje koncepcia deľby moci na výkonnú, zákonodárnu a súdu....