Právo SK

Sankčnými opatreniami sú :

• zvýšenie dane z rozdielu medzi daňou uvedenou a skutočnou, a to vo výške 100%, resp. 20%• penále vo výške 0,1% z nedoplatku dane za každý deň omeškania• pokuta z rozdielu medzi uplatneným a...

Oslobodenie od dane sa týka predovšetkým …

Oslobodenie od dane sa týka predovšetkým liehu do výšky skutočne zistených strát v rámci ustanovených noriem, odobratého ako vzorky, surového vyskladneného na rafináciu, pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od colnej kontrol a pod. Platiteľ...

Platiteľ je povinný viesť osobitnú …

Platiteľ je povinný viesť osobitnú evidenciu a uschováva doklady počas 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane. Od tejto dane je oslobodené pivo určené na...

Platiteľ je povinný pri tuzemskej …

Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia vína v prospech každého odberateľa. Daňovým dokladom pri dovoze je písomné colné vyhlásenie a pri vývoze doklad preukazujúci nárok na vrátenie dane....

Platiteľ, ktorý v tuzemsku víno vyrába …

Platiteľ, ktorý v tuzemsku víno vyrába alebo v rámci podnikateľskej činnosti víno vyváža, je povinný registrovať sa na príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie...

Medzinárodná preprava tovaru, osôb …

Medzinárodná preprava tovaru, osôb a peňazí je od daňovej povinnosti oslobodená. Platiteľ uskutočňujúci túto činnosť má nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty. § 2. Spotrebné danePatria k druhému okruhu daní, ktorých účelom je...

b) penále, ktoré je platiteľ povinný …

b) penále, ktoré je platiteľ povinný zaplatiť vo výške 0,1% z dlžnej dane za každý deň omeškania, ak daň z pridanej hodnoty nebola zaplatená včas a v správnej výške)c) pokuta za oneskorené predloženie daňového...