Právo SK

Pre platiteľa dane z pridanej hodnoty …

Pre platiteľa dane z pridanej hodnoty to znamená zaplatiť daň priamo pri dovoze a následne uplatniť nárok na odpočet v daňovom priznaní ako u zdaniteľného plnenia v tuzemsku. Výpočet dane z pridanej hodnoty u...

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty –

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty – vypočítané prípady oslobodenia od daňovej povinnosti – hlavnými dôvodmi boli :• nemožnosť presne zistiť základ dane z pridanej hodnoty, resp. ak je takého zistenie osobitne náročné administratívne...

d) vstupná cena predmetu bez …

d) vstupná cena predmetu bez dane (ak ide o kúpu prenajatej veci v zmysle ustanovení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov)e) vydražená cena znížená o daň z pridanej...

Pre platiteľov dane z pridanej …

Pre platiteľov dane z pridanej hodnoty je zaujímavá najmä možnosť odpočtu tejto dane. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty použije nakúpený tovar , služby a iné prijaté zdaniteľné plnenia pre svoje zdaniteľné plnenie za...

Ak si to vyžiada situácia a dôjde …

Ak si to vyžiada situácia a dôjde k oprave základu dane z priadnej hodnoty, potom platiteľ dane, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie pre iného platiteľa dane, vyhotoví dobropis alebo daňový vrubopis, a to najneskôr do...

Platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný …

Platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný viesť evidenciu všetkých tržieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia :• podľa určených sadzieb dane z pridanej hodnoty • podľa určených jednotlivých zdaňovacích období Jednou zo základných povinností platiteľa dane...

V zákone o dani z pridanej hodnoty …

V zákone o dani z pridanej hodnoty nie je určená forma týchto dokladov , ale iba ich obligatórne obsahové náležitosti . Náležitosti daňových daňový zjednoduš. doklad dokladov doklad daň. doklad o použití1. Obchodné meno,...

3. Názov (meno) a sídlo …

3. Názov (meno) a sídlo (bydlisko) osoby, v prospech ktorej sa nie nie áno zdaniteľné plnenie uskutočňuje4. Účel použitia zdaniteľného plnenia nie nie áno5. Poradové číslo dokladu áno áno áno6. Dátum uskutočnenia áno nie...

Všetky ostatné osoby podliehajúce dani …

Všetky ostatné osoby podliehajúce dani sa platiteľmi dane z pridanej hodnoty stať môžu, k predložia žiadosť o registráciu. . Daňový úrad pridelí podnikateľovi daňové registračné (identifikačné) číslo podľa zákona č. 511/1992 Zb., ktoré je...