Právo SK

Predmetom dane z pridanej …

Predmetom dane z pridanej hodnoty sú všetky zdaniteľné plnenia za odplatu aj bez odplaty, vrátane naturálneho plnenia pre účely nesúvisiace s podnikaním alebo pre vlastnú potrebu platiteľa. Miesto zdaniteľného plnenia je najčastejšie to miesto,...

S účinnosťou od 1.1.1993 daň z pridanej …

S účinnosťou od 1.1.1993 daň z pridanej hodnoty nahradila dovtedajšiu daň z obratu. Stalo sa tak v súčinnosti so spotrebnými daňami, ktoré predstavujú takisto jednu z foriem nepriameho zdanenia. Právnu úpravu dane z pridanej...

Pojem „zdaniteľné plnenie“ je …

Pojem „zdaniteľné plnenie“ je v našom daňovom práve nový, v zákone o dani z pridanej hodnoty a v ďalších vykonávacích predpisoch sa často používa. Ide o ťažiskový pojem, a preto na tomto mieste treba...

V rovnakej lehote sú potom daňovníci …

V rovnakej lehote sú potom daňovníci povinní ohlásiť daňovému úradu zánik daňovej povinnosti, ako aj všetky zmeny, ktoré majú vplyv na určenie a vyberanie dane.Zdaňovacím obdobím ej :a) kalendárny rok (pre vozidlá evidované v...

Daňovníci, ktorí sú držiteľmi …

Daňovníci, ktorí sú držiteľmi alebo užívateľmi viac ako 30 vozidiel, môžu po dohode s miestne príslušnými daňovými úradmi preniesť povinnosť predloženia daňového priznania a platenia dane na svoje podriadené organizačné jednotky (odštepné závody, prevádzky...

NEPRIAME DANE

Pojem nepriamych daní vychádza z nasledovnej – pre naše účely zjednodušenej – koncepcie, podľa ktorej :• priame dane sú tie, ktoré daňovník na základe zákona sám a bezprostredne znáša na svojej ekonomickej podstate• nepriame...

Sadzba dane závisí u osobných …

Sadzba dane závisí u osobných automobilov od zdvihového objemu motora a je takto ustanovená v rozpätí od 1 200,– Sk do 4 200,– Sk. U úžitkových vozidiel a autobusov závisí sadzba od kombinácie dvoch...

Daňová povinnosť vzniká :

a) pri vozidlách evidovaných v tuzemsku pridelením štátnej poznávacej značky alebo zvláštnej poznávacej značky a trvá po celý čas jej pridelenia.b) pri vozidlách v medzinárodnej premávke vstupom do tuzemska. Správu dane vykonáva podľa ustanovenia...

Daňová povinnosť vzniká :

a) právoplatnosťou rozhodnutia o dedičstveb) zápisom do katastra nehnuteľnostíc) právoplatnosťou zmluvy (ak ide o darovanie nehnuteľnosti) alebo jej prevzatím (ak ide o darovanie bez zmluvy).Správu týchto daní vykonávajú miestne príslušné daňové úrady. daňovník je...