Právo SK

§ 4. Cestná daň

Zavedenie cestnej dane malo za cieľ predovšetkým zabezpečiť prostriedky na výstavbu a údržbu cestnej siete; zároveň sa tu uplatnil zámer, aby prispievali predovšetkým tí, ktorí cestnú sieť využívajú na svoju podnikateľskú činnosť a majú...

Základom zdanenia sú motorové vozidlá …

Základom zdanenia sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktorým bola pridelená štátna poznávacia značka (ŠPZ) a ktoré slúžia na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo sa používajú v súvislosti s podnikaním. Splnenie týchto...

Základom zdanenia sú motorové vozidlá …

Základom zdanenia sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktorým bola pridelená štátna poznávacia značka (ŠPZ) a ktoré slúžia na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo sa používajú v súvislosti s podnikaním. Splnenie týchto...

Pod prevodom treba rozumieť zmenu v osobe …

Pod prevodom treba rozumieť zmenu v osobe vlastníka na základe takej právnej skutočnosti, u ktorej jednou z náležitostí je prejav vôle doterajšieho vlastníka a nadobúdateľa, smerujúci k tomu, aby namiesto doterajšieho vlastníka sa vlastníkom...

e) ak dedičom alebo obdarovaným je obec, …

e) ak dedičom alebo obdarovaným je obec, štátny archív, humanitárny a charitatívny tuzemský spolokf) ak ide o dedičstvo alebo bezodplatný prevod hnuteľného majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených v SR a ich rodinných príslušníkoch...

Cenou sa rozumie cena obvyklý …

Cenou sa rozumie cena obvyklý v mieste a čase úmrtia poručiteľa (ak ide o hnuteľné veci), prípadne cena zistená podľa cenových predpisov platných v čase smrti poručiteľa (ak ide o nehnuteľnosti). Pri cenných papieroch,...

Základom dane je cena nadobudnutého majetku

Základom dane je cena nadobudnutého majetku obvyklá v mieste a čase darovania, po odpočítaní preukázaných dlhov, ceny iných povinností a prípadne čiastočnej odplaty. Ak je súčasťou nadobudnutého majetku aj nehnuteľnosť, je touto cenou cena...

Ak ide o prevod z bezpodielového alebo …

Ak ide o prevod z bezpodielového alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, považuje sa každý z manželov za samostatného daňovníka. V prípade iného spoluvlastníctva je každý spoluvlastník samostatným daňovníkom a platí daň v závislosti od...