Právo SK

Predmet dane je vymedzený tak, že …

Predmet dane je vymedzený tak, že zákon ustanovuje, čo je majetkom, ktorý podlieha dani. môžu to byť nehnuteľnosti aj hnuteľné veci, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva. Nehnuteľný...

Oslobodenie od dane z bytov:

– byty na 5 rokov v bytovom dome od roku nasledujúcom po nadobudnutí vlastníctva bytu, oslobodenie sa vzťahuje len na prvého lastníka– byty alebo ich časti resp. nabytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu...

c) pozemky, ktorých vlastníkmi …

c) pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebud) stavby, ktoré zlepšujú stav životného prostredia (alternatívne zdroje energie)e) stavby, ktorých využitie aj obmedzené z dôvodu rozsiahlej...

Tato možno sadzbu :

• znížiť až o 50% (všetky kategórie)• zvýšiť až o 50% (bytové domy, chaty, garáže)• zvýšiť až o 100% (stavby poľnohospodárskej prvovýroby , priemyselné stavby, ostatné nezaradené stavby)• zvýšiť až o 150% (stavby na...

PRÁVO SK – kompletní obsah_1:

PRÁVO SK – obsah: PRVÁ ČASŤ, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, HLAVA I, ZÁKL… PRVÁ ČASŤ, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, HLAVA I, ZÁKL… V konaní o výklad ústavných zákonov … Účastníkmi konania o výklad … Vec je sporná vtedy,...

PRÁVO SK – kompletní obsah_2:

Právomoc federálnych súdov nie je všeobecná, … 52. Federálne súdy v USA Odvolacie súdy Civilné konanie Snemovňa lordov Magistrátny súd nesmie uložiť za jeden … Iné súdy a tribunály mimo sústavy všeobecného súdn… 2....

PRÁVO SK – kompletní obsah_3:

13. Obmedzenia práva na vzdelanie podľa nariadenia… 12. Prehlbujúce sa obmedzenia práva fyzických osôb… 11. Ústavný zákon č. 210/1940 Sl. z. – ak sú predajné ceny nižšie ako nákupné ceny 9. Revízia živnostenských oprávnení...

PRÁVO SK – kompletní obsah_4:

16.4 Miestne orgány vo Francúzskej republike Mestské komunity (Municipalities) a/: manažérsky systém – vzhľadom na úpravu vzťahov medzi týmito … 3. Samosprávne orgány na úrovni grófstiev (Countie… všeobecnú kontrolu výkonu … b/: Orgány miestnej...