Právo SK

V r. 1946 ÚSTAVA

V r. 1946 ÚSTAVA – nová – vytvorená v spolupráci s USA, zakotvovala ústavnú kontrolu, otázky základných práv človeka, súdov, Zmenila štruktúru najvyšších orgánov a odstránila feudálne privilégia, zakotvila princípy suverenity ľudu, parlament »...

Najväčší vplyv :

a) francúzske právo – Nigéria b) belgické právo – Zairec) španielske právo – Rovníková Afrikad) portugalské právo – Angola, Mozambike) rímsko-holándske právo – JAR, Nambiaf) anglické právo – Keňa, Tanzániag) nemecké právoinštitút premlčania nepoznali,...

78. Vývoj práva v Japonsku od 10. st. n. l. do r. 1868

Od 10. stor. prestáva fungovať systém rozdeľovania pôdy, začína sa iný systém – systém nedotknuteľného vlastníctva, oslobodenia od daní.V r. 1185 – vznik nového feudálneho režimu vládca zbavení reálnej moci a dvorská šľachta smerovala...

Právne normy vznikali, ale vychádzali skôr …

Právne normy vznikali, ale vychádzali skôr z pravidiel chovania a regulovali vzťahy medzi jednotlivcami. Tieto normy správania sa nazývali giri » otca a syna, muža a ženy, veriteľa a dlžníka a nahradzovali právo. Japonci...

Bol vytvorený Najvyšší ľudový súd, …

Bol vytvorený Najvyšší ľudový súd, ktorý riadil všetky novo vzniknuté súdy a vybudovaná prokuratúra, ktorá mala potvrdzovať socialistickú zákonnosť.Zákon o rodine a manželstve obsahoval tieto základné ustanovenia :– zrušenie manželstva založeného na feudálnych základoch–...

77. Charakteristika čínskeho práva po roku 1976

Po smrti Mao Ce-tunga nastáva proces spoločenských zmien v tzv. „Programe štyroch modernizácií“ (poľnohospodárstva, priemyslu, národnej obrany a vedy a techniky)Jedným z prvých krokov je prestavby ústavného systému. Je prijatá nová ústava r. 1978,...

Výsledkom obdobia 1978 – 1982 bolo vytvorenie :

– Zákona o voľbách– Zákona o sudcoch– Zákona o spoločných podnikoch a zahraničných investíciách– Zákona o manželstve– Trestný zákonník– Trestno-procesný poriadokNajväčšie zmeny právneho systému sa koncentrujú do oblasti hospodársko-právnych vzťahov a oblasti hospodársko-právnych vzťahov...

75. Súdny systém Čínskej ľudovej republiky

Právna reforma súdnictva od r. 1986. Do tejto doby sa verejnosť nemohla zúčastňovať konania » zásada verejnosti chýbala . Podmienky :– obžalovaný musí byť oboznámený so spisom a prečo je žalovaný– musia ho informovať...

c) Najvyšší ľudový súd

c) Najvyšší ľudový súd – je najvyšším súdnym orgánom, dohliada nad činnosťou súdov nižších stupňov, predseda je volený na obdobie 5 rokov a žiadna osoba nesmie túto funkciu zastávať dlhšie než 2 funkčné obdobiaSúdy...

Zákon mal druhoradú úlohu, čínske kódexy, …

Zákon mal druhoradú úlohu, čínske kódexy, ktoré sa objavili po nastúpení dynastie CHAN 206 – 220 p.n.l. obsahovali iba administratívne predpisy a normy, ktoré sa vzťahovali k trestnému právu, pričom občiansko-právne normy sa do...