Právo SK

Štáty sú pri absencii federálnych zákonov …

Štáty sú pri absencii federálnych zákonov oprávnené regulovať príslušné otázky vlastným zákonodarstvo, ktoré však vo všeobecnosti nesmie byť v rozpore s duchom ústavy a pokiaľ ide o obchodné zákonodarstvo osobitne, nesmieť hatiť obchod medzi...

43. Vznik a formovanie práva v USA

V Anglických kolóniách bolo treba aplikovať anglické common law. Od začiatku sa však anglické common law uplatňovala v kolóniách len do tej miery, v akej jeho normy zodpovedali podmienkam kolónií.Anglické common law vôbec nevyhovovalo...

Obvinení môže prísť na súd buď …

Obvinení môže prísť na súd buď na základe predvolania alebo môže byť zatknutý na základe zatýkača, prípadne môže byť zatknutý aj bez zatykača. Ďalším dôležitým krokom je rozhodnúť, či má obvinený čakať na proces...

42. Štruktúra práva v USA

Za skutočné právo sa považuje len právo súdnej praxe. Základný rozdiel, ktorý existuje medzi anglickým právom a americkým právom je rozdiel vyplývajúci z federatívneho štátoprávneho usporiadania USA, pričom vyúsťuje do rozdielnosti federálneho práva a...

41. Trestný proces v Anglicku

Trestné súdy možno rozdeliť na vyššie a nižšie.1. Magistrátne súdy – reprezentujú nižšie súdnictvo, súdiť menšie trestné činy, sú zvyčajne obsadené 2 – 3 zmierovacími sudcami, ktorý nemusia mať právnickú kvalifikáciu, ale podrobujú sa...

2. Vyššie súdnictvo

– Korunný súd – má neobmedzenú právomoc rozhodovať všetky závažné TČ na základe formálnej obžaloby, má právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozsudkom magistrátnych súdov– Odvolací súdny dvor – z civilného oddelenia a trestného oddelenia,...

b) Anglické právo nevznikalo aktom vôbec, …

b) anglické právo nevznikalo aktom vôbec, ale tvorilo sa podľa potreby a je teda prirodzené, že ak sa v právnom systéme vytvárajú normy ad hoc, bude mu najlepšom prípade chýbať aspoň jasná forma a...

Anglické právo naďalej zostalo právom …

Anglické právo naďalej zostalo právom súdnej prace. Základným prameňom poznania anglického práva, pokiaľ ide o súdnu prax a zákonodárstvo sa stalo nové vydanie LAW REPORTS z 1865 a pokiaľ ide o systematizáciu anglického práva.Modernizácia...

Prvé formálne úkony konania sa orientujú …

Prvé formálne úkony konania sa orientujú na prípravu writ of summons – príkaz žalovanému dostaviť sa na súd, ktorý žalobca podáva na súde a jeho súčasťou alebo prílohou je uplatnenie nároku. Tieto podanie sa...

Administratívne právo

Administratívne právo – stabilizované relatívne nedávno na zákonnej platforme (administratívne tribunály), ktoré rozhodujú spory vznikajúce pri uplatňovaní zákonných úprav napr. pracovné tribunály. Tribunály pôsobia mimo sústavy všeobecných súdov a ich rozhodnutia podliehajú súdnemu preskúmaniu...