Právo SK

Len títo účastníci konania …

Len títo účastníci konania majú aktívnu procesnú legitimáciu na podanie takéhoto návrhu.Procesným predpokladom pre podanie takéhoto návrhu súdom musí byť aj pripojenie uznesenia o prerušení konania pred ním podľa OSP alebo Trestného poriadku. Vedľajším...

Novely sa označujú rímskymi číslicami, majú 2 časti:

V prvej časti – I – obsah novely – všetky zmeny a doplnenia pôvodného PP, vrátane spoločných, prechodných a zrušovacích ustanovení,V druhej časti – II – ustanovenia o účinnosti. Jednotlivé zmeny alebo doplnenia v...

Konanie o súlade právnych predpisov

V zmysle ústavy SR – jej článku 125 ods. 1 Ústavný súd SR v rámci konania o súlade právnych predpisov rozhoduje o súlade:a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s...

Názov právneho predpisu

– označenie /ak má dlhá názov, použije sa v zátvorke aj skrátený názov/– dátum schválenia– stručné vymedzenie obsahuLegislatívno-technické odkazy – umiestňujú sa pod čiarou dole na jednotlivých stranách právneho predpisu s označením arabskými číslicami...

Jazyk právneho predpisu

jazyk právneho predpisu – mal by sa používať iba štátny jazyk – na základe § 3 ods. 3 písm. a/ zákona o štátnom jazyku.Prostriedkom komunikácie medzi právotvorným subjektom a adresátmi /FO a PO na...

Recepcia

Recepcia – nemá sa recipovať text právneho predpisu do iného právneho predpisu, v texte má byť daný odkaz na príslušný právny prepis – v poznámke pod čiarou.Legislatívna skratka – možno použiť len tam, kde...

Kumulatívne

Kumulatívne – všetky podmienky musia byť splnenené „a“Analógia – „obdobne, primerane“ – len v nevyhnutných prípadoch používať.Členenie právneho prepisu – aby bol prehľadný, mal vnútornú súvislosť a správny sled dôležitých a menej dôležitých ustanovení....

Uverejnením v Zbierke zákonov sa vyhlasujú:

– Ústava SR– ústavné a ostatné zákony NR SR– nariadenia vlády SR– vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon, Národnej...

Rozhodnutia vlády SR

– rozhodnutia vlády SR o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Z. z.,– iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný...

VÚC – Nariadenie sa vyhlasuje …

VÚC – Nariadenie sa vyhlasuje vyvesenm jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 30 dní – účinnosť 30. dňom od vyvesenia.VÚC zasiela 1 výtlačok obci na svojom území a krajskému úradu....