Právo SK

Záväzné precedenty vytvárajú len …

Záväzné precedenty vytvárajú len rozhodnutia vyšší súdov (najvyššieho súdneho dvora a Snemovne lordov.Pojem precedent » je preto záver, na základe ktorého sudca dospel k rozhodnutiu. to ak sa vytvára pravidlo, ktoré sa stáva súčasťou...

Rozdiely :

– anglické právo nepoznalo recepciu rímskeho práva– anglické právo nepoznalo kodifikácie, ktoré sú bežné v kontinentálnom práve– anglické právo je právo súdnej praxe – precedent » súdne rozhodnutia majú najvyššiu autoritu– systém anglického práva...

Procesné formy sa na kráľovských súdoch …

Procesné formy sa na kráľovských súdoch menili v závislosti od typu žaloby, každému z nich zodpovedal určitý druh procesu. Najfrekventovanejšia bola žaloba o porušenie práva a jej zodpovedajúci typ procesu.Prvotnú úlohu zohrával proces. Common...

Kódex má svoj vnútorný systém …

Kódex má svoj vnútorný systém a keďže upravuje ucelene istú doménu práva, súbor inštitútov, potom kódexy majú rovnakú štruktúry v rôznych krajinách. Kódexy boli prijímané už dávnejšie v minulosti pred Veľkou francúzskou revolúciou, uviedli...

Vpád Normanov priniesol koniec …

Vpád Normanov priniesol koniec občinovo-kmeňového obdobia, silnú centralizovanú moc a nástup feudalizmu v Anglicku.Do tohto obdobia pôsobili v Anglicku tradičné súdy, po normanskom vpáde ich postupne nahrádzala feudálna jurisdikcia nového typu – súdy barónov,...

Ústava ako základný zákon štátu …

Ústava ako základný zákon štátu je nedotknuteľný predpis pri bežnej legislatíve pri vydávaní obyčajných zákonov – všetky musia byť v súlade s danou ústavou. Súlad s ústavou je dôležitý pre zákonnosť, aby tu bol...

26. Štruktúra kontinent. európskeho práva

Každý právny poriadok európskeho štátu vykazuje vlastný vnútorný systém, pričom spoločným znakom je to, že vykazujú rovnakú štruktúry :– z hľadiska formy práva – pramene– z hľadiska obsahu práva – zoskúpenia :a) právnych noriem...

27. Perióda legislatívneho práva v kontinent. európskom práve

Definitívna podoba kontinentálneho práva v Európe sa dovršíla v 18. a 19. storočí a to kodifikáciami, formou legislatívnou, teda tvorbou práva zákonodarnou cestou. Obyčajové právo malo len lokálny charakter v rámci jednotného štátu. Vyjadrovalo...