Právo SK

Obyčaj ako prameň práva nachádzame bežne …

Obyčaj ako prameň práva nachádzame bežne v systéme kontinentálneho právneho systému, Takýmto obyčajom je ako prameň práva aj norma v socialistickom práve a to v tom zmysle, že pramene práva podľa marxizmu sú formálne...

24. Druhotné právne normy v romanogermánskom právnom systéme

Pre právne normy má význam aj doplňovanie základných daných právnych noriem ďalšími vysvetleniami alebo ďalšími druhotnými právnymi normami, sekundárnymi. V anglickom práve sú to ďalšie rozhodnutia súdov alebo ďalšie akési výpomocné pramene práva a...

Francúzsko je materskou krajinou …

Francúzsko je materskou krajinou tohto systému, dnes do romanskej skupiny patria viaceré európske štáty (Taliansko, Rumunsko, Belgicko, Španielsko, Monaco, Holandsko, Luxembur, Portugalsko) a pod ich historickým vplyvom prakticky štátny Latinskej Ameriky a štát Quebec...

Európske právo

– európske právo – ako právo Európskych spoločenstiev a dnes eventuálne právo Európskej únie sa formuje v súčasnosti na báze legislatívy a písaného práva, no vykazuje osobitné črty. Má vlastnú štruktúru jurisdikcie, súdnictva a...

Univerzity sa nikdy neusilovali …

Univerzity sa nikdy neusilovali vnútiť preberanie rímskych riešení, nesformovali nikdy supranacionálne inštitúty, ktoré by zaväzovali sudcu aplikovať právo. Univerzity iba povedali, ako sa treba na právo pozerať a ako ho treba vidieť, študovať a...

Už v 13. stor. sa uplatňuje idea, …

Už v 13. stor. sa uplatňuje idea, podľa ktorej spoločnosť sa musí riadiť právom a vyjadril to oficiálnej najmä IV. Lateránsky koncil roku 1215, ktorý zakázal kléru zúčastňovať sa procesov, pri ktorých sa uplatňovali...

Túto funkciu plnia tzv. blanketné normy.

Túto funkciu plnia tzv. blanketné normy.Pokiaľ treba uplatniť všeobecný princíp nepredvídaný zákonom a právnici sa ho domáhajú, potom je ho možné uplatniť vtedy, ak zákon takú situáciu predvídal, pripúšťa sa názor, že ide o...

20. Doktrína ako prameň práva v kontinent. právnom systéme

Úloha doktríny bola veľmi dôležitá v dejinách kontinentálneho práva, najmä na univerzitách v čase formovania tohto systému. Na univerzitách bola doktrína hlavným prameňom práva najmä v 13. a 14. storočí.Vykonanými kodifikáciami, v čase uplatňovania...