Právo SK

Úloha financií vo federatívnom štáte

ak majú byť št. org. federácie od seba navzájom nezávislé, musia mať okrem pôsobnosti aj dostatočné fin. prostriedkynajdôležitejšíu funkciu plní federálny rozpočet (pozostáva najmä z tzv. federálnych daní, ciel členských štátov)vo federáciách sa objavuje...

Základné inštitúty federalizmu

– existencia federálnej ústavy a ústav subjektov, dvojitá sústava št. orgánov, – zákonodarstvo, – občianstvo, – št znakov a rozdelenie kompetencieteória rozoznáva tri charakteristické inštitúty federalizmu:a/ spoločný kontrolný orgán – orgán oprávneny kontrolovať činnosť...

XV. KAPITOLA

FEDERALIZMUS 15.1 Všeobeoná charakteristikafederalizmus = je jednotný názov pre rozlièné formy pol. a org. spolupráce samostatných èastí v rámci jedného celku mechanizmus, v kt. existujú popri sebe 2 úrovne moci: – federálna (spolková) –...

Úlohy, fed. orgánov :

– zachovanie existujúceho dualizmu subjektov– zachovanie suverenity (autonómie) subjektov– rešpektovanie rovnoprávneho postavenia všetkých subjektov– podpora spolupráce medzi federáciou a jej subjektmifederálna vláda a federálne ústavyfederalizmus existuje iba v dem. pol. sys., pretože subjekty nemôžu...

Charakteristika ombudsmana

– poverený parlamentom (nie je jeho členom !) na ochranu práv občana– má možnosť kontrolovať činnosť org št správy– konanie je neformalizované a neformálne (hodnotí ľudské stránky výsledkov činnosti)prostriedky, kt majú spočívajú v možnosti:...

Štátna rada

Štátna rada je odvolacím or¬gánom proti rozhodnutiam adm. tribunálov a má tiež originálnu jurisdikciudo štruktúry spr súdnictva súdy s jurisdikciou nad ver vodami a Úètovný dvorÚètovný dvor vykonáva preventívnu kontrolu zákonnosti vládnych aktov a...

14.5 Správne súdnictvo v anglo-americkom právnom systéme

VB – tradièná zásada že sa proti rozhodnutiu org. št. správy môže dotknutá osoba odvola na všeobecný súdsúdy sa zaoberajú zneužívaním moci, plat¬nosou indinividuálnych aktov a pod.pre túto krajinu je však v súèasnosti príznaèné...

Rakúsky model správneho súdnictva

správnym súdnictvom sa zaoberajú: – správne senáty v spolkových krajinách – Správny súdny dvorna nezávislý správny senát sa obráti osoba, ak – org. št. správy porušil právny predpis – rozhodnutím org. št. správy došlo...

XIV. KAPITOLA,

KONTROLA ÈINNOSTI ŠTÁTNEJ SPRÁVY (SPRÁVNE SÚDNICTVO) 14.1 Všeobecná charakteristikasprávne súdnictvo je postup, pri kt. spory medzi osobami a org. št. správy o dodržiavanie zákonnosti rozhodujú osobitné št. orgány súdnej / kvázi ¬súdnej povahyvýchodiskom správneho...