Právo SK

13.4 Spolkový ústavný súd v SRN (Bundesverfassungsqericht)

má 16 èlenov a je nielen ústavne, ale aj administra¬tívne nezávislýje nezávislý od všetkých ostatných ústavných orgánov, má právomoci v nasledujúcich oblastiach:– kontrola ústavnosti pr. noriem (vykonávaná ako abstraktná kontrola) možno skúma pr. normy...

Ústavný súdny dvor rozhoduje :

1. kompetenèné spory (súdne org.-org. št. správy, Spolok-krajina, krajina-krajina) 2. kontrola ústavnosti formálnych pr. noriem a zákonnosti podzákonných pr. norieminiciova konanie – oprávná podáva Spolk vláda, krajinske vlády, aj 1/3 poslancov Nár. rady, 1/3...

Organizácia

pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, 12 sudcov a 6 náhradníkovjeho členom sa zaručuje sudcovská nezávislosť, neodvolatelnosť a doživotný výkon funkcie (do 70 rokov veku)ústava umožňuje aby sudca naďalej vykonával svoje pôvodné povolaniepracuje na zasadnutiach, kt...

Otázky, s kt sa môže fed vláda obrátiť na Najvyšši súd :

– interpretácie ústavných zákonov,– interpretácie / ústavnosti zákona– oblasť vzdelávania zverená do právomoci guvernéra– výkon právomocí parlamentu / guvernérovNS rozhoduje samostatne o tom, či sa bude zaoberať podaným odvolanimústava splnomocnila NS zrušiť návrh zákona...

Priklady tvorby (nachádzania) práva :

– Vyhlásenie kontraktačnej slobody občanov– Oprávnenosť zásahov fed vlády do rozhodovania vlád štátov– Integrácia obyvatelstva v oblasti vzdelávania– Vytvorenie doktríny práva na súkromiečinnosť a rozhodovanie významne ovplyvnili – vysoká morálna hodnotu americkej ústavy– významná...

13.2 Kontrola ústavnosti v USA a Kanade

kontrolu ústavnosti vykonávajú všeobecné súdy štátov (na úrovni štátov) a federálne súdy (na federálnej úrovni)právomoc vš. súdov na výkon kontroly doposial nie je priamo formulovaná v ústave a utvorila sa na zákl. výkladu èl....

Následný (represívny) charakter

– rozhodnutia (nálezy) ústavných súdov majú spätné účinkyjeden z trendov ústavnoprávneho vývoja spočíva aj v určitom rozširovaní ich kompetencie napríklad :– ústavné sťažnosti proti porušovaniu práv a slobôd– horizontálne kompetenčné spory– skúmanie ústavnosti politických...

IV. Podla charakteru úèinkov :

a/ sa nimi vyhla¬suje právna norma za nulitnú od samého zaèiatku (ex tunc) b/ nemajú spätnú úèinnos (ex nunc)problematika spätnej úèinnosti však doposial nie je uspokojivo a jednotne vyriešenáustanovovanie sudcov ústavných súdov, zloženie ústav¬ných...