Právo SK

Všeobecne záväzné právne …

Všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty, ktoré sa vyhlasujú alebo uverejňujú v Zbierke zákonov sa v jednotlivých čiastkach Zbierky označujú poradovými číslami, číslovanie sa končí 31. 12. kalendárneho roka. Úplné...

Na uverejnenie v Zbierke zákonov …

Na uverejnenie v Zbierke zákonov možno prijať len texty autorizované podpismi, ktoré sa pre jednotlivé druhy všeob. záv. Právnych predpisov a právnych alebo org. Aktov sú ustanovené všeob. záväzným právnym predpisom;, ak takýto predpis...

V prípade živelnej pohromy, …

V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živ. Pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Z.z. alebo ak je potrebné zabrániť škodám na mejetku, na lehoty...

Ak orgán, ktorý návrh vypracoval, …

Ak orgán, ktorý návrh vypracoval, nesúhlasí so stanoviskom stálej pracovnej komisie v tej jeho časti, v ktorej namieta:– prekročenie zákonného splnomocnenie na vydanie vyhlášky alebo iný rozpor navrhovanej vyhlášky s právnym predpisom vyššej právnej...

2/ Zákonné slnomocnenie – § 6 ods. 2 zákona …

2/- zákonné slnomocnenie – § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v...

Výnos a jeho použitie upravuje …

Výnos a jeho použitie upravuje zákon o Zbierke zákonov v § 6:„Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ÚOSS SR sa označujú názvom výnos, ak:– sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických a právnických...

Procesný postup pri prijímaní je …

Procesný postup pri prijímaní je rovnaký pri výnose aj pri vyhláške s tým rozdielom, že dominantnú úlohu pri odbornom posudzovaní majú jednotlivé komisie Legislatívnej rady vlády Vyhláška K návrhu vyhlášky sa vypracuje odôvodnenie:Všeobecná časť...

Vláda schvaľuje nariadenie vlády v zbore …

Vláda schvaľuje nariadenie vlády v zbore podľa čl. 119 písm. b/ ústavy. Prijíma ho formou uznesenia – na prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. Nepočíta sa hlas štátneho tajomníka, aj keď...

Predloženie takejto zmluvy vládou …

Predloženie takejto zmluvy vládou SR národnej rade musí obsahovať:– návrh, ktorý obsahuje splnomocnenie príslušného člena vlády na predloženie zmluvy do národnej rady,– odporúčanie prezidentovi republiky ratifikovať zmluvu,– predkladacia správa musí obsahovať konkrétne politické, ekonomické...

Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže byť vydané nariadenie vlády, vyhláška alebo výnos. Všetky tieto sú na rovnakej právnej úrovni – sú sekundárnymi právnymi predpismi. Nariadenie vlády Je upravené v čl. 120...