Právo SK

Historický vývoj kontroly ústavnosti

otázka kontroly ústavnosti objavuje sa až po vzniku prvých ústav, na jej ďalší rozvoj mali vplyv predovšetkým 2 ústavnoprávne princípy – princíp suverenity ľudu (rousseauvský)– princíp delby moci (montesquieuovský)zásadný význam malo až doplnenie teórie...

Vysoký súdny dvor

je najvyšším súdnym orgánom Francúzskej republiky skladá sa z èlenov, kt rovnaký poèet volí zo svojho stredu Národné zhromaždenie a Senát, vždy po vo¾báchje jediným orgánom, kt je oprávnený súdi francúzskeho prezidenta (obžalobu vznesú...

12.7 Súdne orgány vo Francúzskej republike

ústava charakterizuje súdnu moc ako „strážkyòu u osobnej slobody obèanov“na reálne zabezpeèenie nezávislosti vyjadruje ústava ako jeden zo zákl. princípov èinnosti nezosaditelnos ich sudcovsudcovia nemôžu by preložení / povýšeni proti svojej vôli a dozor...

Najvyšším odvolacím súdom

– Kasačný súd (pre všeobecné súdnictvo)– Štátna rada (súdy s osobitnou jurisdikciou)ústava priamo zakazuje ustanovovanie akýchkolvek mimoriadnych súdovsudcovia majú garantované nezávislé postavenie od akejkolvek inej moci, ako aj od verejnej obžalobysudcu nemožno za norm....

Spolok

Spolok ïalej zriaïuje Spolkový – súdny dvor, – finanèný dvor, – správny súd, – pracovný súd, – sociálny súd najvyšším súdnym dvorom pre všetky uvedené súdy je Spolkový súdny dvorèlenmi týchto súdov sú vyberaní...

12.6 Súdne orgány v Talianskej republike

existujú tu tak súdy so vš. jurisdikciou i špeciálnou (osobitnou) jurisdikciou (zásada speciality)pre èinnos trestnoprávnych senátov je char : – rozhodujú na zákl. trestnoprávnych noriem – ich konanie iniciuje vždy štát prostr ver al...

NS akceptuje

– NS niektorého štátu vyhlási protiústavnos fed. zákona – NS niektorého štátu potvrdí zákon, proti kt. smeruje žalobe poukazujúca rozpor s fed. ústavou/zákonom – fed. odvolací súd vyhlási, že èas ústavy niektorého zo štátov...

b/ Federálny odvolací súd pre federálny súdny obvod

súdny orgán s výluènou právomocou rozhodova o odvolaniach voèi rozhodnutiam fed. obvodových súdov, súdov s osobitnou jurisdikciou a niektorých agentúrmá výluènú jurisdikciu v sporoch vznikajúcich pri medz. obchode a aj v príp. niektorých sporov...

II. Federálne súdy s obmedzenou jurisdikciou

pôsobia paralelne s federálnymi obvodnými súdmi a prejednávajú iba konkrétne stanovený druh právnych sporov:a/ Federálny nárokový (žalobný) súdb/ Federálny colný súdc/ Federálny daòový súdd/ Osobitné trojèlenné obvodné súdyIII. Federélne odvolacie súdyich jurisdikcia sa obmedzuje...

IV. Najvyššie súdy štátov

spravidla sa skladajú zo 7 sudcov, z kt sú ustanovovaní doživotne / na presne urèené funkèné obdobieprávomoci sú presne stanovené v ústave každého štátu– majú vlastnú (originálnu) jurisdikciu – prípady porušovania zákl. práv obèanov,...