Právo SK

Vytvoril kongres celý rad špeciálnych federálnych súdov

využivaním svojho ústavného splnomocnenia vytvoril Kongres celý rad špeciálnych federálnych súdovUstava zveruje súdom právomoc v prípade „práva a spravodlivosti „, kt splňajú niektorý z vš. predpokladov :a/ vec: spadajúca pod ustanovenia ústavy, zákonov USA...

12.4 Systém súdnych orgánov v jednotlivých štátoch USA

I. Súdy prvého stupòa (súdy s obmedzenou jurisdikciou) – Malé žalovacie súdy (obè. spory kt je hodnota sporu relatívne malá – Rodinné súdy (je žalováným osoba maloletá èi neplnoletá) – Dopravné súdy (menšie dopravné...

VI. Snemovòa Lordov (The House of tha Lords)

najvyšší odvolací súdny orgán – voèi rozhodnutia nižších súdov pokia¾ sa v nich poukazuje na for¬málne vady konania – ak vec sa dotýka záv. pr. problému vš. významu – obžaloby vznesené Snemovòou obcí (ministerská...

IV. Vysoký súd spravodlivosti (High Court of Justice)

sudcovia sú vysoko profesio¬nálni špecialisti, musia ma min 10 rokov súdnej praxesudcovia pravidlene odchádzajú pracova aj na jednotlivé „súdne obvody“ (assizes)právomoc ako prvostupòový orgán roz¬hoduje všetky ostatné obèianskoprávne i trestnoprávne spory obèianske spory, v...

12.3 Štruktúra súdnych orgánov vo Ve¾kej Británii

I. Magistrátne súdy (Magistrates Courts)pracujú v nich zmierovaci sudcovia (aj obèania bez právnického vzdelania)pracujú v 3 alebo 5-èlenných senátochide o mimoriadne významné súdne orgány (vïaka ve¾kému záujmu a tradiènému britskému prístupu)právomoc – menej závažné...

Charakteristickým znakom rozhodnutí je :

charakteristickým znakom rozhodnutí je tiež ich individuálny charakter, t.j vzťahujú sa iba na konkr. prípadyhlavnými úlohami súdov je nájsť vhodné „právo“ a toto aplikovať pri rozhodnutínapriek rozdielom súdne orgány v niektorých štátoch Britského spol...

Práce MacCormicka zvýrazňujú :

– všeobecnú platnosť zákonov – trvácnosť – publikovatelnosť predvídatelnosť – racionálnosť ich obsahuv nemeckých štátoch – uznávanie občianskych slobôd – rovnost pred zákonom – účasť zástupcov ľudu na zákonodarstve – budovanie nezávislého súdnictva 12.2...

XII. KAPITOLA

SÚDNA MOC 12.1 Vývoj doktríny panstva práva v anglo-americkom ústav¬nom systémesúèasou dem. spol. je idea právneho štátu, spájaná s obmedzovaním št. moci poriadkom a ne¬zasahovania do zákl. právv anglo-americkom právnom systéme sa už od...