Právo SK

Prezident V. Francúzskej republiky

z prezidenta sa stal najvýzn. št. orgán, kt. bdie nad zachovávaním ústavy a zabezpeèuje riadny chod orgánov ver. mocina druhé miesto sa dostala vláda a parlament sa ocitol až na treom miesteVo¾ba – prezidenta...

podmienky :

obèan, kt má volebné právo do snemu, dovàšil vek 40 rokovna zvolenie a vyžaduje aby kandidát získal 1/2 hlasov zhromaždenia, v 3. kole iba rela¬tívnu väèšinuformálne stoji síce na èele štátu, no urèovaním zákl....

právomoci :

– vymenovanie predsedu vlády a ministrov, – vyhlasovanie volieb do snemovni a ¾udové referen¬dum – vyhlasova zákony a vydáva dekréty s mocou zákona a naria¬denia, – ratifikova medz. zmluvy – udelova milos a meni...

11.5 Prezidenti v európskych štátoch

demokracie, kt zaviedli republikánsku št. formu postavili na èelo svojich štátov volených prezidentov (Švajèiarsko nie)najvyšším výkonným a nariaïovacím org. krajiny je Spolková rada, kt. možno poklada za kolektívnu hlavu štátutento orgán 7 èlenov vymenuje...

právomoc

– zákonodarná èinnos (formálne sa z bill-y stávajú act-mi až na základe udelenia král súhlasu) – výkonná moc (symbolické o¬právnenie radit ministrom a každoroène preèíta prejav min predsedu) – súdna moc (oprávnenie udelovat milos...

Monarcha v Španielsku

po 2. svetovej vojne sa Španielsko formálne opätovne vyhlásilo za monarchiunástup na trón sa uskutoèòuje podla pravidiel primoge¬nitúry a zastupovania(vždy má prednos predchádzajúca vetva oproti nasledujúcej; muž pred ženou a staršia osoba pred mladšou)postavenie...

11.2 Základné druhy monarchií

triedenie vychádza z úpravy posta¬venia monarchu, koho možno poklada za nositiela suverenity v štáte, existencia/neexistenica ústavy, štátnych orgánov a ich vzah k panovníkovi a rozsah oprávnení (kompetencií) monarchumôžeme rozlišova :– absolutistickú (panovník nie je...

11.3 Republika ako demokratická forma štátu

v republikánskom zriadeni sa za nositela suverenity aspoò teoreticky pokladá všetok ¼udmôžno rozlišova medzi priamou al nepriamou (zastupitelskou) demokraciouv súèasnosti sa využíva v jednotlivých švajèiarskych kantónoch i celej Švajèiarskej federáciizriedkavejšie využívanie sa odôvodòuje najmä...

XI. KAPITOLA

ŠTÁTNE FORMY (HLAVY ŠTÁTOV V MONARCHIÁCH A REPUBLIKÁCH) 11.1 Forma štátuforma štátu = ako je organizovaná moc v štáte (vláda) ktorý subjekt je jej nositelom a akým spôsobom ju vykonáva (tiež èi ide o...

Re¬zolúcia o vojenských právomociach (1973)

Kongres uznal, že prezident môže ma legitimné dôvody aby v prípade ohrozenia použil vojenskú silu,sformuloval jeho povinnos svoje rozhodnutia v predstihu konzul¬tova so zákonodarným orgánomprezident ich musí skonèi najneskôr do 60-tich dní, pokia¾ Kongres:...