Právo SK

Všeobecnú časť:obsahuje:

– zhodnotenie platného právneho stavu – odôvodnenie nevyhnutnosti novej právnej úpravy alebo zmeny platnej právnej úpravy v prípade, ak ide o novelu nariadenia vlády,– odôvodnenie hlavných princípov navrhovanej právnej úpravy,– zhodnotenie súladu nariadenia vlády...

O týchto otázkach rozhoduje národná …

O týchto otázkach rozhoduje národná rada uznesením tak ako pri prijímaní zákonov. Tieto tri typy zmlúv sa nazývajú aj „prezidentskými zmluvami“ – dojednáva ich a ratifikuje prezident republiky. Medzinárodné zmluvy, pred ktorých ratifikáciou je...

V tomto prípade sa nevyžaduje …

V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas národnej rady. Prezidenta zastupuje na schôdzi NR môže zastúpiť v odôvodnených prípadoch vedúci Kancelárie prezidenta SR.Na schôdzkach výborov môže prezidenta zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR. So súhlasom...

Osobitné rokovanie

a/ o štátnom rozpočte Štátny rozpočet sa sshcvaľuje formou zákona. Bližšia úprava obsahu zákona o štátnom rozpočte je upravená osobitným predpisom – zákonom o rozpočtových pravidlách.Návrh zákona o štátnom rozpočte sa prerokuje len v...

Skrátené legislatívne konanie

Skrátené legislatívne konanie upravuje ustanovenie § 89 Rokovacieho poriadku NR SR.Dôvodmi na skrátené legislatívne konanie podľa rokovacieho poriadku sú:Mimoriadne udalosti, ktorý môžu byť:– ohrozenie základných ľudských práv a slobôd,– ohrozenie bezpečnosti– hrozba značných hospodárskych...

Národná rada nemusí …

– národná rada nemusí dodržať v druhom čítaní 48 hodinovú lehotu na prerokovanie zákona od doručenia spoločnej správy výborov. Aj rokovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v druhom čítaní môže pokračovať bez dodržania lehoty,...

V treťom čítaní

– je možné viesť rozpravu len k tým ustanoveniam, ktoré boli schválené v druhom čítaní,– poslanec môže navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb,– iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu iných...

Hlasovanie o návrhu zákona ako celku v 3. čítaní

– predseda NR SR zistí počet poslancov, ktorí sú prítomní pri schvaľovaní zákona.– Národná rada SR je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov národnej rady. Na prijatie zákona NR postačuje súhlas...

Potom sa koná rozprava…

– potom sa koná rozprava – môžu sa ešte raz všetci poslanci vyjadriť k návrhu zákona. Na podávanie pozmeňujúcich a doplňovacích návrhov k návrhu zákona na schôdzi NR SR je potrebný súhlas aspoň 15...

Hlasovanie o návrhoch zo spoločnej …

Hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy výborov a o rozdaných návrhoch podaných na schôdzi NR SR sa koná najskôr na druhý deň po ich rozdaní. O nedoručení pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov alebo o skrátení...