Právo SK

Sústredí ďalšie informácie, …

Sústredí ďalšie informácie, ktoré spravodajca spracuje do tzv. spoločnej správy výborov, ktorú schvaľuje osobitným uznesením. Spoločná správa obsahuje:– informáciu, ktorým výborom bol návrh zákona pridelený na prerokovanie a ktoré výbory návrh zákona skutočne prerokovali,–...

Táto spoločná správa sa doručí …

Táto spoločná správa sa doručí všetkým poslancom NR a navrhovateľovi a na rokovaní NR SR ju prednesie spoločný spravodajca, určený gestorským výborom. Lehota na preštudovanie spoločnej správy je 48 hodín, pokiaľ nejde o skrátené...

Oznámi poslancom,…

– oznámi poslancom, ktorí nie sú členmi týchto výborov, že môžu zaslať svoje stanoviská gestorskému výboruRokovanie výborov:Navrhovateľ zákona – člen vlády – väčšinou príslušný minister, ktorý má osobitné poverenie vlády /uznesením/ – je povinný...

Potom vystúpi spravodajca …

Potom vystúpi spravodajca /určuje ho na návrh predsedu výboru výbor zo svojich členov/ – informuje výbor najmä o vyjadreniach, posudkoch a informáciách, ktoré si výbor alebo spravodajca vyžiadal alebo mu boli doručené a navrhne...

Účelom 1. čítania je rozhodnúť …

Účelom 1. čítania je rozhodnúť o podstate návrhu zákona ako celku. V tomto čítaní nie je možné podávať návrhy zmien alebo doplnkov zo strany posdlancov ani zo strany výborov. Ako prvý na schôdzi vystúpi...

NR, ak sa rozhodne pokračovať …

NR, ak sa rozhodne pokračovať v druhom čítaní zákona prijme ďalšie opatrenia:– zo zákona sa znovu pridelí prerokovanie návrhu zákona ústavnoprávnemu výboru– určí sa znova gestorský výbor a ďalšie výbory /spravidla tým istým výborom...

Z ostatných výborov predseda vo svojom návrhu …

Z ostatných výborov predseda vo svojom návrhu vyberie tie výbory, ktoré majú najbližšie k danej problematike. Gestorský výbor plní ústrednú úlohu pri prerokovaní návrhu zákona. Výbor si sám určí poslanca, ktorý sa stane spravodajcom...

Dôvodová správa

musí byť v súlade s právnym poriadkom SR z vertikálneho hľadiska – musí byť v súlade s ústavou, aby ho nemohol napadnúť Ústavný súd SR pre protiústavnosť, ako aj z horizontálneho hľadiska – pokiaľ...

d) Transpozičný odkaz

d) transpozičný odkaz – sú v ňom vymenované právne predpisy EÚ, ktoré navrhovaná právna úprava preberá. Posúdenie náležitostí návrhu zákona a rozhodnutie predsedu NR SR Návrh zákona sa podáva predsedovi NR SR cez podateľňu,...

Ďalší postup je možný dvoma spôsobmi:

navrhovateľ nedostatky odstráni a podá znovu návrh zákona tak, ako to požaduje rokovací poriadok NR SRoznámi predsedovi NR SR, že s odstránením nedostatkov nesúhlasí. V tomto prípade predseda NR SR predloží takýto návrh zákona...