Právo SK

11. Ústavný zákon č. 210/1940 Sl. z.

11. Ústavný zákon č. 210/1940 Sl. z., ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie – vláda sa splnomocňuje, aby nariadením robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné: a.) aby sa vylúčili Židia...

Zákaz nadobúdania živnostenských oprávnení židovským podnikom:

– židom sa zakazuje znovunadobúdať živnostenské oprávnenia akéhokoľvek druhu a znovunadobúdať priemyselné, obchodné a živnostenské podniky – výnimka: povolí ministerstvo hospodárstva – ak by došlo k osožnému využitiu voľného židovského kapitálu pre rozvoj hospodárstva...

– židovskú alebo nežidovskú povahu podnikov

– židovskú alebo nežidovskú povahu podnikov podľa tohto nariadenia, podľa tohto zákona ustáli príslušný župný úrad na žiadosť zúčastnených strán alebo na dožiadanie úradov a po vypočutí obchodnej a priemyselnej komory a príslušného židovského...

– za židovský podnik treba považovať:

1.) podnik jednotlivca – pokiaľ jednotlivec je Žid2.) účastinné spoločnosti a družstvá, keď viac ako jedna štvrtina členov správnej rady sú Židia, alebo keď aspoň polovica základnej istiny patrí Židom 3.) verejné obchodné spoločnosti,...

– ak Žid opustil podnik

– ak Žid opustil podnik alebo nevykonáva živnosť môže ministerstvo hospodárstva nariadiť majiteľovi predaj podniku za likvidačnú cenu ( určí župný úrad ) kvalifikovanému kresťanskému uchádzačovi – židovský majiteľ je povinný označiť svoj podnik...

5. Obmedzenie práva fyzických osôb

5. Obmedzenie práva fyzických osôb na slobodný výkon povolania podľa zákona č. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch a o židoch zamestnaných v podnikoch (tzv. arizačný zákon) – Židom a židovským podnikom sa zakazuje:...

3. Obmedzenie (usmernenie) počtu …

3. Obmedzenie (usmernenie) počtu osôb v slobodných povolaniach a vo verejných službách a zákaz výkonu týchto povolaní podľa vládnych nariadení z obdobia roku 1939 – počet židov advokátov určuje sa štyrmi percentami celkového počtu...

Rasové zákonodarstvo na Slovensku

1. Ústavnoprávne východiská normotvorby obmedzujúcej ľudské a občianske práva v období Slovenskej republiky (samostatného Slovenského štátu) v rokoch 1939 – 1945 2. Vymedzenie perzekvovaných fyzických osôb podľa vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl. z. o...

(1) Ústavný súd rozhoduje vo …

(1) Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sadoručí navrhovateľovi a Národnej rade Slovenskej republiky alebopetičnému výboru, ak sa má referendum vyhlásiť na základe petícieobčanov. (2) Ak Ústavný súd rozhodne, že predmet referenda...