Právo SK

V sprievodnom liste sa uvádza …

V sprievodnom liste sa uvádza aj osoba /osoby/ poverená /poverené/ na uvedenie návrhu zákona v NR a jej výboroch. Etapy zákonodarného procesu po podaní návrhu zákona Po podaní návrhu zákona sa nerozlišuje, či ho...

Zákonodarná iniciatíva – Subjekty zákonodarnej iniciatívy

V zmysle Ústavy SR sú taxatívne určení:– Výbory NR SR– Poslanci NR SR– Vláda SR – je najčastejším subjektom zákonodarnej iniciatívy. Obligatórne pri návrhu zákona o štátnom rozpočte. Zákonodarná iniciatíva – je významným oprávnením...

Náležitosti návrhu zákona podaného NR SR

Každý návrh zákona musí obsahovať určité náležitosti. Tieto predpisuje Rokovací poriadok NR SR /zákon č. 350/1996 Z.z. o rokvacom poriadku NR SR v platnom znení.Základnou požiadavkou je, že návrh zákona musí obsahovať:a) paragrafované znenie...

Rozpory – sa riešia na porade, …

Rozpory – sa riešia na porade, ktorú zvolá príslušné ministerstvo. V prípade nezhody sa riešia osobným rokovaním príslušných ministrov. – Legislatívna rada vlády SR – je stálym, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre...

V sprievodnom liste sa uvádza aj osoba …

V sprievodnom liste sa uvádza aj osoba poverená na odôvodnenie vládneho návrhu zákona v NR a vo výboroch. Ak sa má na základe vydať aj vykonávací predpis, vláda si môže od navrhovateľa vyžiadať jeho...

Etapy zákonodarného procesu do podania návrhu zákona:

– spracovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu alebo právneho predpisu na ministerstve útvarom, do pôsobnosti ktorého patrí upravovaná problematika /na základe príslušného plánu legislatívnych úloh, príp. konkrétnym rozhodnutím ministra/ v takej podobe, ako je...

Podpísanie návrhu právneho…

– Podpísanie návrhu právneho predpisu ministrom ako výsledok súhlasu s návrhom právneho predpisu, ktorý ministerstvo predkladá na schválenie vláde, alebo vydáva samo. – Mimorezortné pripomienkové konanie – návrh právneho predpisu zasiela minister alebo vedúci...

V týchto veciach môže vzniknúť NR …

V týchto veciach môže vzniknúť NR SR legislatívna zodpovednosť, ktorú môže NR SR realizovať prostredníctvom vlády, príp. na základe poslaneckej iniciatívy. Vonkajšími prejavmi legislatívnej zodpovednosti je– plánovanie legislatívy a – a vznik konkrétneho legislatívneho...

Legislatívny zámer

Legislatívny zámer – vzniká na základe opatrení v oblasti plánovania legislatívy – schválením Plánu legislatívnych úloh vládou SR a prijatím konkrétnych opatrení na príslušnom ministerstve. Legislatívny zámer vypracúvajú ministerstvá a ostatné ÚOŠS pred prípravou...

ZÁKONODARNÝ PROCES

Pramene zákonodarného procesu:Právne je upravený:– v Ústave SR – je rozhodujúcou právnou úpravou, upravuje zákonodarný proces len čiastkovo: zakotvuje právo zákonodarnej iniciatívy, podpisovanie zákonov, postup pri vrátení zákona prezidentom republiky, spôsob vyhlasovania zákonov. V...