Právo SK

3. vedľajšie dohody – pacta adiecta

– dohovory urobené hneď pri uzavieraní právnych úkonov bonae fidei – boli súčasťou hlavného právneho úkonu a žalovateľné v rámci žaloby z hlavného PU– patria sem: dohody o úrokoch, o zmluvnej pokute, o závdavku,...

70. Vymenujte aspoň 4 rozdiely zo záväzkami z kontraktov a deliktov?

Rozdiely Záväzky z kontraktov Záväzky z deliktovspôsob vzniku založené právnym úkonom založené porušením právadôvod vzniku kontrakt deliktcharakter obsahu dovolené plnenie nedovolené plnenieprávna ochrana právny základ consenzus protiprávnosťprejav vôle aprobovaný reprobovaný 71. Dohodya) Charakterizujte dohodyDohoda...

b) Charakterizujte systém dohôd v rímskom práve

1. zákonné dohody – pacta legitima– neformálne dohody ktorým ius civile a neskôr cisárske právo priznávalo právnu relevanciu– Patria sem: prísľub daru (pactum donationis)prísľub vena (pactum dotis) 2. prétorské dohody – pacta preatoria– chránené...

69. Záväzky

a) Definujte záväzokZáväzok je právny vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, v dôsledku ktorého je dlžník povinný z určitého právneho dôvodu niečo plniť, a ak riadne neplnil, veriteľ ho mohol žalovať žalobou in personam a...

e) Ako delíme záväzky z kontraktov?

a. verbálne – stipulatiob. literárne – transcriptioc. reálne – vypožičanie, pôžička, ručný záloh, úschovad. konsenzuálne – kúpna zmluva, nájom, spoločenská zmluva, príkazná zmluvae. kvázikontrakty f) Definujte contractus?Contraktus (zmluva) je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon...

e) Charakterizjte abstraktnú a kauzálnu stipuláciu?

Abstraktná stipulácia – je stipulačný sľub, v ktorom nie je uvedená kauza či účel sľúbenej povinnosti. Kauzálna stipulácia – je stipulačný sľub, v ktorom je uvedená kauza či účel sľúbenej povinnosti.f) Čo obmedzuje stipuláciuStipulácia...

CIEĽ:

CIEĽ: vrátiť požičané peniaze – CIEĽ: a. c. directa – vrátenie vypožicanej veci, – náhrada škodya. c. contraria – náhrada nákladov – náhrada škody – ŽALOBY: – ŽALOBY:– ak sú predmetom pôžičky peniaze poskytovateľovi...

68. Stipulácia

a) DefinujteStipulatio (stipulácia je verbálny kontrakt spočívajúci v ústnom alebo formálnom prísľube nejakého možného a dovoleného plnenia, pričom stipulator (budúci veriteľ) sformuluje obsah plnenia v otázke adresovanej promisorovi (budúcemu dlžníkovi) v rituálnej forme, na...

b) Definujte vypožičanie

Vypožičanie (commodatum) bola reálna zmluva, na základe ktorej požičiavateľ (komodant) odovzdal nespotrebiteľnú vec (hnuteľnú alebo nehnuteľnú) do bezplatného užívania vypožičiavateľovi (komodatárovi) s tým, že ju v určenom čase vráti.c) Rozdielne a spoločné znaky pôžičky...

c. Prekročenie mandatum …

c. Prekročenie mandatum (príkaznej zmluvy) mandantom zaväzuje mandanta.Prekročenie plnomocenstva mandantom nezaväzuje mandanta. d) Na akých princípoch sa zakladá obstarávanie záležitostí?Obstaraním záležitostí rozumieme, že mandatár vykoná to, k čomu sa zmluvne zaviazal mandantovi. Predmetom obstarania...