Právo SK

Medzi ďalšie orgány ES patria:

Súdny dvorÚčtovný dvorHospodársky a sociálny výborVýbor regiónovEurópsky menový inštitútEkonomický a finančný výborEurópsky sociálny fond,Európska investičná bankaOmbudsman Primárne komunitárne právo:– zakladajúce zmluvy spoločenstiev a zmluvy, ktoré ich dopĺňajú.Sekundárne komunitárne právo – akty vydané orgánmi EÚ...

Európsky parlament

Európsky parlament – po vzniku EÚ má výraznejšie právomoci v legislatívnom procese a v niekt. Otázkach má s Radou EU rovnocenné postavenie. Je zastupiteľským zborom „ľudu štátov združených v ES, ktorého poslaním je hájiť...

Európska rada

Európska rada – je vrcholný politický kolektívny orgán EÚ, rozhodujúci o zásadných smeroch rozvoja EÚ. Je medzivládnou konferenciou na najvyššej úrovni v rámci politickej spolupráce. Schádza sa v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád,...

Rada Európskej únie, …

Rada Európskej únie, nazývaná tiež Rada ministrov – je hlavným rozhodovacím orgánom. Je kolektívnym nepermanentným legislatívnym orgánom EÚ, ktorý zastupuje záujmy občanov EU. Má všeobecnú legislatívnu právomoc vo všetkých oblastiach, ak nie sú zverené...

COREPER

COREPER – Výbor stálych zástupcov. Je poverený prípravou rokovania Rady. Je zložený z veľvyslancov – vedúcich misií čl. štátov akreditovaných v EÚ.V rámci 3. piliera je vytvorený tiež koordinačný výbor, jeho členmi sú vysokí...

Tieto 3 zmluvy boli významne a podstatne …

Tieto 3 zmluvy boli významne a podstatne zmenené a doplnené Zmluvou o Európskej únii – Maastrichtskou zmluvou /1992/.Schengenská zmluva /1985 – bola uzavretá pre určité oblasti – nebola ešte vo všetkých štátoch EˇU ratifikovaná....

Aproximácia práva v podmienkach Slovenskej republiky

Právne dôvody má zakotvené predovšetkým v zákone o rokovacom poriadku NR SR. Ide o požiadavku, že v rámci náležitostí návrhu zákona musí navrhovateľ uviesť v dôvodovej správe súlad návrhu zákona s právom EÚ. Tento...