Právo SK

Ak orgán, ktorý návrh vyhlášky, …

Ak orgán, ktorý návrh vyhlášky, výnosu alebo opatrenia vypracoval, nesúhlasí so stanovisko komisie, predloží vec predsedovi LRV, k veci zaujme stanovisko LRV.Predseda pracovnej komisie má právo záčastňovať sa na rokvaní LRV. Informuje mesačne LRV...

Štruktúra materiálu má obsahovať najmä:

a/ obalb/ návrh uznesenia vládyc/ predkladaciu správud/ vyhlásenie prekladateľa – o bezrozpornosti predkladaného návrhu zákona alebo o tom, s akými rozpormi sa návrh zákona predkladá, vrátane rozporov so zástupcom verejnosti a o tom, z...

Predkladacia správa obsahuje najmä:

– podnet na vypracovanie návrhu zákona,– vyjadrenie účelu sledovaného predloženým návrhom zákona a odôvodnenie jeho potreby,– obsah návrhu zákona,– stručné zhrnutie očakávaného dopadu novej právnej úpravy najmä na štátny rozpočet, rozpočty obcí a VÚC–...

Na rokovaní o jednotlivých bodoch programu …

Na rokovaní o jednotlivých bodoch programu sa na zasadnutí legislatívnej rady zúcastnuje štatutárny zástupca toho Ústredného orgánu (minister, štátny tajomník, vedúci úradu ministerstva,predseda, podpredseda), ktorého návrh sa v príslušnom bode prerokúva.Na rokovaní o návrhu...

LRV rokuje o poslaneckých návrhoch zákonov, …

LRV rokuje o poslaneckých návrhoch zákonov, ak predseda NR SR požiada vládu o stanovisko k týmto návrhom zákonov. Ku každému materiálu predloženému na rokovanie LRV vypracúva sektretariát LRV v písomnej forme stanovisko, najmä z...

Podľa Štatútu LRV SR legislatívna rada:

koordinuje práce pri príprave koncepcie politiky vlády v oblasti legislatívy-– prerokúva návrh plánu legislatívnych úloh vlády vypracovaný spravidla na ročné obdobie– pomáha vláde pri koordinácii a usmernovaní cinnosti ministerstiev a’ostatných ústredných orgánov štátnej správy,...

Legislatívnu radu tvoria predseda, …

Legislatívnu radu tvoria predseda, podpredseda, tajomník a další clenovia. Z hladiska štatútu je predseda, podpredseda a tajomník urcený zastávaním svojej štátnej funkcie. Funkciu predsedu legislatívnej rady vykonáva podpredseda vlády‘ pre legislatívu. Funkciu podpredsedu legislatívnej...

Postup pri prerokovaní zákona v Legislatívnej rade vlády

– upravujú spôsob pripomienkového konania, ako aj postup pri prerokúvaní zákona v legislatívnej rade.– stanovujú spôsob podávania návrhu zákona do Národnej rady SR.– upravujú prípravu nariadení vlády, vyhlášky a výnosu ministersta lbo iného ústredného...

Prílohami:

– Doložka zlučiteľnosti s právom EÚ – v praci je súčasťou dôvodovej správy– Legislatívnotechnické pokyny – tvoria samostatnú časť v teórii a praxi legislatívy.– Veľmi významné sú ustanovenia, ktoré formulujú cieľ legislatívnych prác.Požiadavkami, ktoré...

Ďalšími úpravy, ktoré pravidlá sledujú:

– Systematika obsahu zákona – v tomto smere je možné využiť legislatívne inštitúty ako sú:Základné ustanovenia – majú upravovať základné pojmy a inštitúty zákona, zdôvodňovať predmet úpravy zákona, t. j. okruh spolčenských vzťahov, ktoré...