Právo SK

V § 69 stanovuje „Spôsob tvorby zákonov, …

V § 69 stanovuje „Spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich úprave, predkladaní a prerokúvaní a o ich forme upravia legislatívne pravidlá, ktoré schváli NR SR uznesením“. / Legislatívne pravidlá tvorby zákonov.Boli prijaté...

Štát sa neviaže na ideológiu ani náboženstvo, …

Štát sa neviaže na ideológiu ani náboženstvo,Princíp plurality politického systému, princíp ochrany vlastníctva a slobody podnikania, princíp republikánsky – hlava štátu – prezident, čl. 1 • princíp unitárneho štátu, princíp sociálneho štátu , princíp...

Právna Úprava legislatívneho procesu (všeobecne ).

Legislatívny proces je jedným z procesov štátneho práva, rozhodujúcou právnou úpravou je Ústava SR a zákon o rokovacom poriadku NR SR, ďalej je veľmi podrobne upravný v Legislatívnych pravidlách vlády SR a tiež v...

Šiesty oddiel

Šiesty oddiel – Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, Siedny oddiel – Právo na súdnu a inú právnu ochranu, Osmy oddiel – Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlaveTretia hlava – prvý...

V tomto prípade, ktorý a dotýka …

V tomto prípade, ktorý a dotýka územnej zvrchovanosti SR, by vlastne ústavný zákon bol len formou súhlasu pred ratifikáciou takej závažnej medzinárodnej zmluvy, ako je zmena hraníc s niektorým susedným štáton.2/ Podobným prípadom je...

Z hľadiska rozdelenia federácie nemohla …

Z hľadiska rozdelenia federácie nemohla nadobudnúť účinnosť ako celok, lebo by sa dostala do konfliktu s platným textom vtedajšej ústavy , ostatné nadobudli účinnosť 1.1.1993Dodnes novelizovaná 5x – úst. Zákon č. 244/1998, 9/1999 –...

Ústava – ústavné zákony

Ústava – ústavné zákony – sú rozhodujúcim prameňom Zákony – obsahujúce predmet ÚP (zákon o štátnom občianstve, volebné zákony, zákon o obecnom zriadení..) Nariadenia vlády a všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a iných ústredných...

Fungovanie ústavného systému ovplyvňujú aj

Otázne• ústavné tradície• autoritatívne výklady práva• výklady ústavnoprávneho výboru NR SR• právne doktríny • negatívna tvorba prameňov ÚP Ústavným súdom SR – rozhodnutia o protiústavnosti, buď sa opraví alebo zanikne materiálne – materiálne podmienky...

Derogácia právneho predpisu

derogácia právneho predpisu – spravidla je potrebná k zániku platnosti a účinnosti zmeny právnych predpisov, súvisí so stabilitou a dynamikou, zreteľne musí byť z novej právnej úpravy jasné, čo ruší a čo mení Derogačná...

Lex superior derogat legiinferiori …

lex superior derogat legiinferiori –norma vyššej právnej sily zrušuje normu nižšej právnej sily. zákonná úprava nahrádza a mení úpravu podzákonným právnym predpisom čo nie je zakázané, je dovolené – čl. 2 ods. 3 Ústavy...